Nordfjord Motorhistorisk Klubb

Velkomen til Nordfjord Motorhistorisk Klubb (NMK) sine heimesider! Her finn du informasjon både for medlemmer og andre interesserte.
Føremålet med klubben er å skape eit miljø for bevaring av motorkjøretøy som er eller kan bli av teknisk/historisk interesse, og bevare desse i best mogleg original stand.

Advertisements

Oppdatert medlemsliste

Gjeldande medlemsliste pr 01.01.2018 er publisert. Sidan eg har fått melding om at folk har mottatt spam som stammar frå e-postadresser på sida vår, har eg fjerna dei aktive lenkene i medlemslista.

Terminlista 2018

Fleire av medlemmane har etterlyst rask tilgang til LMK si terminliste. Eg har lagt denne som eige menypunkt øverst. Vil håpe dette gjer leitinga enklare.

Årsmøte i NMK

Torsdag 15. februar var det årsmøte i NMK. Sakene gjekk greitt unna. Vi ynskjer Jakub og Svein Mikal velkomne i styret!

Årsmøte-NMK-2018

Årsmøte-NMK-2018

Nytt fra LMK 9/2017

Konkurransen hardner til – IF matcher prisene fra WaterCircles uansett!

Som et siste forsøk på å beholde LMK-kundene, har nå WaterCircles startet en priskrig overfor LMK-medlemmene. Vi vil likevel minne om at forsikring er mye mer enn pris, men LMK har tidligere meddelt våre medlemmer at IF vil tilby like priser som WaterCircles. Dette var basert på de prisene medlemmene hadde i WaterCircles p.t., men den nylig oppståtte situasjonen hvor WaterCircles sender ut tilbud og ringer rundt til våre medlemmer, vil vi med glede kunne presentere følgende;

IF tilbyr like priser med WaterCircles uansett hva WaterCircles tilbyr! Les meir

Fullmaktsskjema og kontaktinformasjon for LMK-Forsikring i IF

Som tidligere omtalt i “Nytt fra LMK 8/2017” er det nå viktig at flest mulig flytter sine forsikringer videre I LMK-ordningen hos IF med virkning fra 2018.

Vedlagt er et fullmaktsskjema, ment for distribusjon på hjemmesider, klubb-blader, Facebook-sider, medlemsmøter med mer.

IF har også utviklet en ny nettside for LMK-Forsikringen. Denne finner dere på;

www.if.no/lmk

Les meir

 Nytt fra LMK 8/2017.

Kommunikasjon er viktig.

LMK gjeninnførte i høst en ordning med hyppige nyhetsbrev til eier-klubbene i LMK. Dette har også vært praktisert tidligere, men har vært lite regelmessig de siste årene. LMK ser på dette som en mulighet til å høyne både interessen for og forståelsen av LMK. Vi ønsker å være langt mer enn bare en forsikringsformidler for LMK-klubbene, men derimot den unisont foretrukne organisasjonen for alle med interesse for motorhistoriske kjøretøyer i Norge. Dessverre har andre virkeområder kommet mer i bakgrunnen, når mye av vår virksomhet har vært relatert til forsikring i den senere tid.

Derfor vil nyhetsbrevene fortsette også etter at en ny forsikringsordning med IF er etablert og «på skinner». Det blir derfor avgjørende at disse nyhetsbrevene fra LMK publiseres i alle klubbenes fora som medlemsblader, hjemmesider og på Facebook. LMK sitter ikke med direkte kontaktinformasjon til klubbenes medlemmer, så derfor trenger vi litt bistand for at kommunikasjonsflyten skal fungere tilfredsstillende. Les meir

Nytt frå LMK 06/17

LMK og FIVA;

LMK er tilsluttet og norsk representant for den internasjonale organisasjonen for veterankjøretøy, FIVA. De avholdt nettopp sin generalforsamling i Bucuresti, og her deltok LMK med styreleder Bjørn G. Johannesen, nestleder Geir Iversen og generalsekretær Stein Christian Husby. Iversen ble gjenvalgt som medlem i FIVAs tekniske kommisjon, og utfordringene knyttet til kjøretøys originalitet, autentisitet og opprinnelse blir stadig vanskeligere å avklare. Det ligger også store økonomiske interesser knyttet til historiske kjøretøy, og risikoen for forfalskninger er tilstede. FIVA har nylig utviklet en bokform av «Torino-charteret» hvor en del av begrepene rundt motorhistoriske kjøretøy er forsøkt definert. Det foregår mye begrepsforvirring rundt «original», «in period», «replika», «copy» for å nevne noe.

Vi opplever at utfordringene vi har her hjemme knyttet til økende restriksjoner ved bruk av kjøretøy, også er en global utfordring. Derfor blir det stadig viktigere med en samlet bevegelse globalt og nasjonalt for å finne gode løsninger, slik at vi også i fremtiden kan ha glede av kjøretøyene våre på norske veier.

LMK-Forsikringen;

Arbeidet med å finne stadig forbedrede løsninger for LMK-Forsikringen fortsetter. Foreløpig har det vært kommunisert lite ut til LMK-klubbene omkring alle detaljene rundt samarbeidet med IF fra 01.01.2018. Viktig i arbeidet som pågår er;

1)    Finne gode løsninger slik at den enkelte forsikringstaker enkelt kan flytte sine forsikringer fra WaterCircles til IF med virkning fra 01.01.2018.

2)    Forbedre forsikringsproduktet slik at LMK-medlemmenes interesser ved en skade er ivaretatt på en best mulig måte.

3)    Priser og vilkår på samtlige forsikringsprodukter i WaterCircles garanteres videreført i IF. En hel rekke vilkår vil riktignok bli betydelig forbedret uten pristillegg i den nye ordningen.

Lyspunkt – Underforsikring fjernes av IF;

Praksisen hvor underforsikring kan gi grunnlag for avkortning ved skade, har skapt mye utrygghet blant LMKs medlemmer. WaterCircles var aldri villige til å fjerne dette punktet, og situasjonen ble såpass prekær at LMK måtte gå ut med en advarsel til samtlige klubber 8. januar 2016. Med eksplosiv prisvekst på mange veterankjøretøy i et internasjonalt marked, stod mange norske veterankjøretøy i fare for å kunne anses som underforsikret.

Dette forholdet er nå avklart med IF, og dette vil ikke være en del lenger av vilkårene for LMK-Forsikringen fra 01.01.2018. Heretter vil kjøretøyets verdi på skadetidspunktet, begrenset oppad til gitt forsikringsverdi, danne grunnlaget for en skadeutbetaling.

LMKs Strategikonferanse 13.01.2018;

Tidligere denne uken ble det sendt ut formell invitasjon til LMKs Strategikonferanse. Vi håper at flest mulig av LMKs eierklubber blir å finne her da temaene til behandling er viktige for forbundets videre organisering og drift.

Påmeldingsfristen er satt til 20. desember 2018, og konferansen vil finne sted på Scandic Hotel Oslo Airport på Gardermoen. Vel møtt!

Med vennlig hilsen
Stein Christian Husby
Generalsekretær LMK